Fonematski sluh – preduvjet za usvajanje čitanja

02.02.2018 / Piše Vesna Kapeloto

Da bi moglo naučiti čitati dijete treba biti sposobno razlikovati glasove unutar jedne riječi. Mora razviti fonematski sluh

– Fonematski sluh ili glasovno osvještavanje odnosi se na prepoznavanje glasova (fonem, glas) u riječima. Glasovno osvještavanje vrlo je bitno u pripremi za pisanje i čitanje jer je potrebno da dijete osvijesti jezik koji govori, da osvijesti da nisu sve riječi iste dužine, da nisu sve iste i da isto ne zvuče.

Pojasnila je to logopedinja Višnja Pilepić koja je osmislila vježbe i zadatke za razvoj i osvještavanje fonematskog sluha, koje možete preuzeti u rubrici Dječja dob / Školica. Listići s vježbama su u pdf formatu i spremni su za ispis.

Da bi moglo naučiti čitati, dijete unutar jedne riječi treba biti sposobno razlikovati glasove. Mora moći prepoznati prvi, zadnji, srednji glas u pojedinoj riječi. Pored toga, mora imati usvojenu tzv. glasovnu analizu i sintezu, tj. mora moći rastaviti riječ na glasove (P-A-S = PAS), odnosno sastaviti ih u cjelinu. Riječ je o tzv. predčitalačkim vještinama. Da bi to dijete moglo, ono mora razviti fonematski sluh. To je intencija vježbica u Školici.

Za koju dob su namijenjene vježbe u Školici?

Vježbe za fonematski sluh u Školici osmišljene su za djecu predškolske dobi, za šestgodišnjake, i one nešto mlađe. Listiće možete ponuditi i djetetu od 5 godina, koji će se s njima sasvim dobro nositi, posebno ako ima afinitet za verbalno izražavanje. Vježbe su predviđene da se izvode zajedno s djetetom.

Zašto je važno da dijete razlikuje glasove i dobro izgovara?

Važno je znati da je fonemska svjesnost, koja se definira kao sposobnost čujenja, razlikovanja i manipuliranja pojedinačnim glasovima (fonemima), u uzročnoj vezi s uspjehom u čitanju i razumijevanju pročitanog teksta. Djeca koja imaju poteškoća u usvajanju čitanja imaju poteškoće i u fonemskoj svjesnosti.

Pravilan izgovor, ističe Višnja Pilepić, vrlo je važan za fonematski sluh. Ako djeca ne izgovaraju pravilno – možda obezvučuju, pa umjesto zlato kažu slato – može se dogoditi da uopće ne osvijeste tu fonemsku razliku, pa kasnije kad krenu u školu na isti način to i pišu.

Upravo s ovim tipom vježbica za fonematski sluh u Školici to se može preduhitriti. Izvodeći vježbe i zadatke dijete se priprema i ubrzava da čuje i razlikuje S od Š, S od Z, C od Č, R od L, iako možda te glasove još uvijek ne izgovara, pojašnjava logopedinja Pilepić.

Kako uvježbavati fonematski sluh?

Vježbe za prepoznavanje i osvještavanje glasova odvijaju se tako da dijete najprije osvijesti postojanje glasova u riječima. U početku još ne inzistiramo na tome da prepozna glas na početku, u sredini ili na kraju riječi. Pitamo ga, na primjer.: “Čuješ li u riječi AUTO glas A?”, i taj A izgovorimo produženo i naglašeno.

Na sljedećoj razini pitat ćemo ga: “Kojim glasom počinje riječ SOM?”, naglašavajući i produžujući pritom glas SSS… (SSSOM).

Djetetu ćemo pomoći tako što ćemo govoriti polako i glasno, naglašavajući glas koji tražimo.

Kada djeca prepoznaju prvi glas u riječi?

Obično nakon što djeca osvijeste prvi glas u riječi, treba proći određeno vrijeme da bi mogli prepoznati zadnji glas u riječi. Proces prepoznavanja prvog glasa u riječi počinje oko 5 i 5 i pol godina. Kod neke djece i kasnije.

Savjeti za roditelje

Dijete će još u ranoj dobi, dok ne zna analizirati riječ, imati svijest o tome da jedna riječ može biti kratka (PAS), a druga duga (PARKIRALIŠTE). Razgovarajte s djetetom o tome, nižite mu primjere i pitajte koju riječ čuje kao kraću, koju kao dugu. Tako već u ranoj dobi počinjete kod djeteta poticati razvoj fonematskog sluha. Riječi ćete i ovdje izgovarati polako i naglašavati ih.

Puno je načina da kod djece jačamo osjećaj za verbalno. Djeca obožavaju kratke pjesmice, brojalice, pitalice.

Rado grickam kruh i sir, ali mogu i papir.
Od mačaka sav se ježim pa u rupu smjesta bježim.
Odjeća mi mekan pliš, poznate me, ja sam _ _ _.

Slaganje i prepoznavanje rime vrlo je bitno u osvještavanju fonematskog sluha. Igrajte se ritmičkih igrica i slažite rime, na primjer, list – kist, som-lom. Između 3. i 4. godine dijete će početi prepoznavati rimu, između 4. i 5. godine samo će ju stvarati.

Što nam govori da nešto nije u redu?

– Dijete od 6 godina trebalo bi imati razvijen fonematski sluh. To znači da bi u toj dobi u riječi PAS trebalo čuti i znati prepoznati da je glas P na prvom mjestu u riječi. Ako dijete to još nije osvijestilo onda je to znak za “uzbunu”. Tada valja početi intenzivnije raditi s djetetom. Ako nakon mjesec, dva rada s djetetom ono i dalje ne osviještava prvi glas u riječi trebalo bi potražiti stručnu pomoć logopeda. No obično malo intenzivniji rad s djetetom poluči vrlo dobar rezultat, veli logopedinja Pilepić.

Treba znati da s nekom djecom uopće nije potrebno posebno raditi na osvještavanju glasova jer imaju urođeni afinitet za verbalno izražavanje. Oni će već s 5 godina vrlo lako detektirati glasove u riječi.

Čitajte djeci!

– Zapitajmo se koliko čitamo s djetetom i na koji način mu čitamo? Često se sve svodi na prelistavanje knjiga. A da bismo dijete zainteresirali trebali bismo mu aktivno čitati, postavljati mu pitanja (A zašto je taj medo plakao?, Koje boje je bila majica koju je medu nosio?). Djecu je potrebno zainteresirati za priču i prilikom čitanja sadržaj im dramatski približiti i unijeti emociju, savjetuje Višnja Pilepić.